Đề nghị cung cấp báo giá thiết bị y tế


Tải các phụ lục đính kèm tại đây:
Phụ lục 1:https://phụ lục 1
Phụ lục 2: https://phụ lục 2

Hợp tác chuyên môn