Kế hoạch thực hiện Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 tại TTYT Hữu Lũng

Trung tâm Y tế Hữu Lũng triển khai kế hoạch thực hiện Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn