Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

TRUNG TÂM Y TẾ HỮU LŨNG CUNG CẤP MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: (tải mẫu theo link được đính kèm)
 https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/3_%20Mau%20phieu%20%C4%90KDT.docx 
Thông báo tuyển dụng của Sở Y tế Lạng Sơn

Hợp tác chuyên môn