Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện: “Hiến giọt máu đào –Trao đời sự sống”

Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 10/3/2023 của Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh về việc Hướng dẫn Thực hiện “Ngày toàn dân HMTN”-07/4/2023.
Tải Link tại đây:
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/HD%20TH%E1%BB%B0C%20HI%E1%BB%86N%20NG%C3%80Y%20TO%C3%80N%20D%C3%82N%20HMTN%207_4_2023.pdf
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tăng cường công tác vận động HMTN trên địa bàn tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2023-2027.
Tải link tại đây: 

Hình ảnh đẹp cán bộ y tế tham gia hiến máu tình nguyện 


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn