Các Phòng chức năng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

Xem chi tiết...

Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
Về cơ cấu tổ chức: Phòng Điều dưỡng hiện tại có 01 Trưởng phòng phụ trách chung và hai nhân viên đảm đương công tác cải tiến chất lượng bệnh viện và giám sát kiểm tra các hoạt động chuyên môn củ điều dưỡng trong đơn vị.
  Trong những năm vừa qua, Phòng ĐD đã thực hiện tốt các nhiệm vụ:
- Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ th

Xem chi tiết...

Hợp tác chuyên môn