Các Phòng chức năng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

Xem chi tiết...

Hợp tác chuyên môn