Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

I. CHỨC NĂNG
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.
II. NHIỆM VỤ:
1. Hướng dẫn các khoa, phòng, đội, trạm y tế xã lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
3. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến, đề án 1816, chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
4. Báo cáo tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
5. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định (Sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu như: Công an, Bảo hiểm).
6. Tổ chức phân công công tác thường trực toàn Bệnh viện.
7. Rà soát, tổng hợp danh mục kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc và báo cáo cấp trên phê duyệt theo quy định.
8. Định kỳ báo cáo tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
    1. Nhân lực: Biên chế của phòng hiện tại gồm: 
- 01 bác sỹ CKI: Trưởng phòng

- 04 nhân viên: 03 điều dưỡng trung học và 01 y sỹ.
2. Các bộ phận:
- Xây dựng kế hoạch
- Khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghiên cứu khoa học.
- Chỉ đạo tuyến, đề án 1816, chuyển giao kỹ thuật, danh mục kỹ thuật.
- Báo cáo, thống kê.
- Lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án.
IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
1. Tham mưu với lãnh đạo đơn vị, triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học của đơn vị luôn đạt hiệu qủa cao.
2. Tổ chức đi chỉ đạo tuyến tại các trạm y tế xã, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực theo kế hoạch chỉ đạo tuyến 
3. Tham mưu công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật mới tại đơn vị.
3. Triển khai rà soát danh mục dịch vụ kỹ thuật giá viện phí mới theo thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ tài chính để áp giá đúng thời gian quy định.
    4. Xây dựng các loại báo cáo, các loại kế hoạch của đơn vị ban hành đúng thời gian quy định.
5. Thường xuyên triển khai công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động chuyên môn của đơn vị
6. Làm tốt việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định (Sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu như: Công an, Bảo hiểm).

    V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
    1. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo, lưu trữ hồ sơ bệnh án, xây dựng danh mục kỹ thuật trình Sở Y tế phê duyệt.
    2. Tham mưu tốt công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật, triển khai kỹ thuật mới và công tác chỉ đạo tuyến đối với các phòng khám đa kho khu vực, các trạm y tế xã, thị trấn. 
3. Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn tại đơn vị.
    V. THÔNG TIN LIÊN HỆ CHÍNH:
    - Địa chỉ email: kehoachnghiepvuttythl@gmail.com
    - Số điện thoại: 0253 829 620

Hợp tác chuyên môn