Sức khỏe giới tính

Trung tâm Y tế Hữu Lũng cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Trung tâm Y tế Hữu Lũng tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi hành vi; hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ dịch vụ KHHGĐ; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS và cung ứng PTTT; tư vấn, truyền thông trực tiếp cho đối tượng; kiểm tra, giám sát đề án.

Xem chi tiết...

Kỹ năng sống liên quan đến sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục của vị thành niên và thanh niên (VTN/TN)

Kỹ năng sống là khả năng ứng xử của mỗi cá nhân trong những tình huống nhất định, đó là khả năng mà mỗi cá nhân có được trong việc giải quyết các vấn đề gặp phải và ứng phó một cách tích cực đối với những thử thách của cuộc sống thường ngày.
Kỹ năng sống vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội. Cá nhân là vì mỗi người tự đặt ra cho mình các giá trị, niềm tin để quyết định hành động theo những mục tiêu riêng mà mình đặt ra. Tuy nhiên, những mục tiêu đó phần lớn lại chịu ảnh hưởng của nền văn hóa, phong tục tập quán, của những chuẩn mực đạo đức trong cộng đồng nơi người đó sinh sống.

 

Xem chi tiết...

Hợp tác chuyên môn