Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến viên chức, người lao động đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến viên chức, người lao động đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 
Đính kèm phụ lục    https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I%2C%20II%2C%20III.doc


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn