Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH: 
Để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh của nhân dân trong huyện, năm 1962 Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã có Quyết định thành lập Dược hoạt động độc lập cho đến nay.
II. NHÂN LỰC:
Tổng số cán bộ biên chế 08 người trong đó 3 dược sĩ đại học, 01 cử nhân cao đẳng dược, 04 dược sĩ trung học.
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT: 
 1. Cơ sở hạ tầng : Hệ thống kho đáp ứng được yêu cầu về bảo quản cấp phát tồn trữ thuốc về vị trí, diện tích đủ các kho để bảo quản hàng hóa riêng theo đặc tính hàng hóa.
 2. Trang thiết bị : Thiết bị bảo quản thuốc như máy điều hòa nhiệt độ, tủ kệ, giá  đựng thuốc đáp ứng được yêu cầu về bảo quản. Có phần mềm quản lý kho trong hệ thống quản lý chung của bệnh viện. 

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA:
Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 
1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị tại Trung tâm và các trạm y tế xã.
2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.  
3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. 
4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.    
5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc. 
6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện. 
7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý.
9. Tham gia chỉ đạo tuyến.
10. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế .    
V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN: 
- Cung ứng thuốc bảo đảm  số lượng và chất lượng.
- Chú trọng tư vấn sử dụng thuốc hợp lý và an toàn.
- Quản lý thuốc hiệu quả và kinh tế.

Hợp tác chuyên môn