Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid -19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Trung tâm Y tế Hữu Lũng báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid -19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn