Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá Chất lượng bệnh viện cuối năm 2022

TRUNG TÂM Y TẾ HỮU LŨNG BÁO CÁO kẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
Văn bản đính kèm link dưới đây:

https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/B%C3%81O%20C%C3%81O%20K%E1%BA%BET%20QU%E1%BA%A2%20T%E1%BB%B0%20KI%E1%BB%82M%20TRA%2C%20%C4%90%C3%81NH%20GI%C3%81%20CLBV%20CU%E1%BB%90I%20N%C4%82M%202022.pdf     
 


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn