Đề nghị cung cấp báo giá sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế


Gửi kèm theo danh mục đề nghị báo giá vật tư y tế: (nhấn theo đường link dưới đây)
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/2_%20DM%20%C4%91%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20ho%C3%A1%20ch%E1%BA%A5t%2C%20VTYT.docx

Hợp tác chuyên môn