Thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ lần 1 năm 2020

Trung tâm Y tế Hữu Lũng thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ lần 1 năm 2020
http://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/Thong%20bao%20nhu%20cau%20tuyen%20dung%20hop%20dong%20lao%20dong%20chuyen%20mon%2C%20nghiep%20vu%20lan%20I%20nam%202020.pdf

Hợp tác chuyên môn