Thông báo Nội dung tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022


Tải tài liệu ôn tập theo đường dẫn dưới đây:
Văn bản Hop nhat LUẬT VIÊN CHỨC
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/1_1_%20VBAN%20HOP%20NHAT%20LUAT%20VIEN%20CHUC.pdf

LUẬT PC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/1_2_%20LUAT%20PC%20BENH%20TRUYEN%20NHIEM.pdf

NGHỊ ĐỊNH 101
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/1_3_%20NGHI%20DINH%20101.pdf

Hợp tác chuyên môn