Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân số - KHHGĐ cho hơn 200 cộng tác viên dân số năm 2022

Trong 02 ngày 10,11/11/2022, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức tập huấn cho 215 cộng tác viên dân số chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân số - KHHGĐ.
Học viên của lớp tập huấn là toàn bộ Cộng tác viên Dân số các thôn/khu của 24 xã, thị trấn huyện Hữu Lũng. Chương trình tập huấn nhằm cung cấp những văn bản tài liệu mới được cập nhật, bổ sung trong thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.
Cán bộ Y tế hướng dẫn cộng tác viên theo dõi số hộ dân cư theo mẫu sổ A0
Rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cơ bản về Dân số-KHHGĐ, nghiệp vụ quản lý DS-KHHGĐ, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình DS-KHHGĐ cho người làm công tác DS-KHHGĐ; hướng dẫn cách lập kế hoạch, làm báo cáo, những nội dung truyền thông mới trong giai đoạn hiện nay; cách thức để tổ chức, phối hợp một buổi tuyên truyền đạt hiệu quả, kỹ năng ghi chép ban đầu về dân số (sổ A0), thu thập thông tin về DS-KHHGĐ. Giảng viên cung cấp một số nội dung, hoạt động của mô hình, đề án; những lợi ích của mô hình, đề án để cộng tác viên hiểu, vận dụng tuyên truyền vận động cộng đồng đạt hiệu quả các dịch vụ cấp phát phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (Đề án 818).
Sau buổi tập huấn, mỗi cộng tác viên dân số sẽ nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình; thực hiện tốt có hiệu quả các nội dung, kỹ năng về thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ theo đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn