TTYT Hữu Lũng nghiệm thu thành công 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Năm 2018, TTYT Hữu Lũng có 05 đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt đề cương thực hiện giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2018. Sáng ngày ngày 18/10, TTYT Hữu Lũng đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở về các lĩnh vực của Bệnh viện bao gồm: Đánh giá thực trạng và kết quả của giải pháp tự đào tạo đọc điện tim cho các bác sĩ điều trị; Đánh giá thực trạng công tác  thanh toán của điều dưỡng khoa Ngoại; Đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại TTYT Hữu Lũng.
Tham gia Hội đồng đánh giá gồm có: BSCKII Nguyễn Thế Độ - Giám đốc TTYT Hữu Lũng, BSCKII Kim Ngọc Thủy – Phó Giám đốc TTYT Hữu Lũng là  Chủ tịch các Hội đồng và các BS CKI, Thạc sỹ, Bác sỹ, Điều dưỡng có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với từng nội dung đề tài.

Sau thời gian thảo luận, các thành viên trong Hội đồng đều thống nhất thông qua đề tài với chất lượng tốt, thay mặt cho Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học BSCKII Nguyễn Thế Độ  đã phát biểu, đánh giá, ghi nhận những cố gắng của các chủ nhiệm đề tài trong việc  tìm ra những  cái mới, cái tồn tại và những khuyến nghị để   nâng cao chất lượng khám chữa  bệnh, đáp ứng sự hải lòng của người bệnh trong cơ quan
 
Kết quả, buổi nghiệm thu  đã kết thúc tốt đẹp với 03 đề tài đều được xếp loại Khá.  Được biết 2  đề tài nghiên cứu khoa học còn lại sẽ  được tiếp tục nghiệm thu trong tháng 10/2018.
Sưu tầm: Nga Lily

Hợp tác chuyên môn