Công nhận kết quả tuyển dụng và trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2023Kết quả tuyển dụng: Tải link tại đây
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/2_%20Ket%20qua%20tuyen%20dung%202023.pdf
Danh sách thí sinh trúng tuyển: Tải link tại đây:
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/3_%20Trung%20tuyen%202023.pdf
 

Hợp tác chuyên môn