Đề nghị cung cấp báo giá hệ thống mổ nội soi


DANH MỤC BÁO GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI LINK: TẢI TẠI ĐÂY
EXCEL : https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/DM%20%C4%91%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1.xls
PDF: https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/1_%20DM%20%C4%91%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%2025_10(1).pdf

Hợp tác chuyên môn