Quyết định quy định cách thức tổ chức, thời gian thi từng phần thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2023

link quyết định https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/QD%20cach%20thuc%20to%20chuc%20thoi%20gian%20thi%20tung%20phan%20thi%20V1.pdf

Hợp tác chuyên môn