Thông báo mời thầu may trang phục trang phục y tế và đồ vải phục vụ TTYT Hữu Lũng lần 2

Hợp tác chuyên môn