Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2023


Danh sách số báo danh của thí sinh cụ thể được đính kèm: tải tại đây 
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/2_%20DS%20kem%20TB%20trieu%20tap.xls
 

Hợp tác chuyên môn