THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2023

Mẫu đăng ký tuyển dụng: https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/3_%20Mau%20phieu%20%C4%90KDT(1).docx

Hợp tác chuyên môn