Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là nhà mặt bằng trông giữ xe

Hợp tác chuyên môn