Thông báo tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức năm 2023


Tài liêu ôn tập các môn chuyên ngành: tải tại đây
1. bs đa khoa https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/1_%20BAC%20SI%20DA%20KHOA.pdf
2. bs yhct https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/2_%20BS%20YHCT.pdf
3. ys yhct https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/4_%20YS%20YHCT.pdf
4. bs yhdp https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/3_%20BAC%20SI%20YHDP.pdf
5. ys đa khoa https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/5_%20Y%20SI%20DA%20KHOA.pdf
6. dược hạng III https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/6_%20DUOC%20hang%20III.pdf
7. dược hạng IV https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/7_%20DUOC%20hang%20IV.pdf
8. hộ sinh hạng IV https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/10_%20Ho%20sinh%20hang%20IV.pdf
9. KTV hinh anh y học hạng III https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/11_%20KTV%20hinh%20anh%20y%20hoc%20hang%20III.pdf
10. Ki thuạt y sinh https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/12_%20KY%20THUAT%20Y%20SINH.pdf
11. luật https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/13_%20LUAT.pdf
12. hanh chinh hoc https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/14_%20Hanh%20chinh%20hoc.pdf
13. báo chí https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/16_%20BAO%20CHI.pdf
14 cong nghe thong tin
15 dan so https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/18_%20DAN%20SO.pdf
16 ke toan https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/19_%20Ke%20toan.pdf
17 dieu dương hạng III
18 dieu dương hang IV
19 hanh chinh hoc

 

Hợp tác chuyên môn