Báo giá hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm


Danh mục tải tại đây: 
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/H%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t%2C%20sinh%20ph%E1%BA%A9m%20%C4%91%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1.pdf

Hợp tác chuyên môn