Quan tâm công tác đào tạo cán bộ , viên chức năm 2018

Theo báo cáo của TTYT Hữu Lũng, trong năm 2018, đơn vị đã cử được tổ chức được gần 100 lượt cán bộ cán bộ, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
Cụ thể, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các lớp bồi dưỡng tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cho đội ngũ CB, VC đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ hiện nay; hướng tới đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu, nhất là lĩnh vực chiến lược của đơn vị như nội, ngoại, sản, đông y… Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ.
Cán bộ, viên chức được chọn cử tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đều đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, tập trung đội ngũ viên chức có chuyên môn, tham mưu trực tiếp trong các khoa, lĩnh vực mà đơn vị cần và định hướng phát triển của đơn vị. Đơn vị quan tâm chọn cử cán bộ có năng lực nổi trội và cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý như quản lý bệnh viện, lý luận chính trị, v.v..


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn