Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

Những hình ảnh đẹp của viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023


Hợp tác chuyên môn