Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức sinh hoạt chính trị ngoại khóa

Ngày 28/6/2023, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức sinh hoạt chính trị ngoại khóa với chủ đề phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2023.
Chương trình có sự tham gia và chủ trì buổi sinh hoạt của BSCKII- Nguyễn Thế Độ, Giám đốc TTYT cùng toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng và Trưởng các Trạm Y tế xã, thị trấn.
Ông Nguyễn Thế Độ - Giám đốc TTYT triển khai quyết  định số  11/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn
Trong buổi sinh hoạt chính trị, các nội dung trọng tâm được phổ biến như sau:
Bổ sung cập nhật thông tin của Nghị định 111/2022/NĐ-CP  ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 4 chương, 15 điều, trong đó bổ sung nhiều quy định mới về đối tượng áp dụng, các công việc thực hiện hợp đồng, hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký kết hợp đồng, thẩm quyền ký hợp đồng, kinh phí thực hiện ký kết hợp đồng, có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 02 năm 2023.
Báo  cáo  công  tác  Xã  hội  hoá và  phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.
Triển khai quyết  định số 11/2023/QĐ-UBND,  ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
Hoạt động sinh hoạt chính trị ngoại khóa không chỉ giúp viên chức, người lao động tiếp thu kiến thức cập nhật về chế độ chính sách pháp luật, thủ tục hành chính trong quá trình công tác, tạo cơ hội cho viên chức, người lao động được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để cùng thống nhất một số nội dung hoạt động trong công tác chuyên cũng như công tác tới toàn thể nhân viên.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn