Hội nghị sơ kết thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 Cum thị đua số 2

Sáng ngày 15/7, tại huyện Hữu Lũng, Cụm thị đua số 2, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Tổng số các đơn vị tham gia Cụm Thi đua số 02 (gồm có 04 Bệnh viện tuyến tỉnh và 03 Trung tâm y tế tuyến huyện): Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn, Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng và Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng. Đơn vị Trưởng cụm là Bệnh viện Y học cổ truyền. Đơn vị Phó trưởng cụm là Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.
Đồng chí Nguyễn Thế Toàn - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Cum thi đua số 2
          Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Toàn- Giám đốc Sở Y tế, các lãnh đạo Bệnh viện tuyến tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện và các đồng chí cán bộ y tế đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2.
          Trong 6 tháng đầu năm, Cụm Thi đua số 2 luôn được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Y tế, Hội đồng TĐKT Sở Y tế về công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được những kết quả như sau:
          Về công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị trong cụm thi đua đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời, đúng tiến độ kế hoạch công tác thi đua phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị. Các các đợt phát động thi đua yêu nước trong 6 tháng đầu năm đã được cụ thể hóa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị đã có 155 cá nhân và 46 tập thể lập thành tích tốt được ghi nhận và khen thưởng.
Về công tác thực hiện chỉ tiêu kế hoạch khám chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các đơn vị đều đã được nâng lên về chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện quy chế chuyên môn, mở rộng các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, nâng cao y đức và văn hóa ứng xử giao tiếp với người bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và hoạt động khám chữa bệnh từ xa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng. Phần lớn các đơn vị trong cụm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch Sở Y tế giao. Kết quả thực hiện đề án tự chủ kinh phí 6 tháng đầu năm của các đơn vị như sau: Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt 106,6%, Bệnh viện Phục hồi chức năng đạt 87%, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn đạt 90%, Bệnh viện Y học cổ truyền đạt 53%, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn đạt 102%, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đạt 92%, Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng đạt 80%.
Ngoài ra, các đơn vị thực hiện triển khai tốt các nội dung trong đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch – Đẹp, đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cũng như đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; triển khai thực hiện phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức, lao động ngành y tế thực hiện văn hóa công sở”; “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch Covid-19”, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của nhà nước như Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,...
          Các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện trong Cụm đã tập trung trao đổi các kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác khám chữa bệnh.
          Trong 6 tháng cuối năm 2023, Cụm Thi đua số 2 sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Phát động các phong trào thi đua trong toàn thể viên chức, người lao động không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển văn hóa xã hội”. Khắc phục những khó khăn, yếu kém, chủ động phát động các phong trào thi đua từng đợt phù hợp tình hình đơn vị; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của viên chức và người lao động, Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong quản lý cán bộ, tổ chức các lớp tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn